ปิดระบบชั่วคราว
ปิดระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลและจัดทำรายงาน